Advokátní kancelář Papež, Jarušek & Volmanová
 

Ceník

Dohoda o ceně je vždy individuální záležitostí. Obvykle k ní dochází v souvislosti s uzavíráním dohody o poskytnutí právních služeb. Vychází z advokátního tarifu, který stanoví zásady pro určení odměny. Pro účely trestního řízení, pokud Vám budeme v tomto řízení ustanoveni, se pro stanovení odměny použijí příslušná ustanovení trestního řádu (§ 151 - § 156) o mimosmluvní odměně (§10 a § 11 tohoto advokátního tarifu).

Pro potřeby civilního řízení se pro náhradu nákladů řízení aplikují ustanovení občanského soudního řádu (§ 137 - § 151a) a advokátního tarifu.

Vzásadě vycházíme ze smluvní odměny a to především z hodinové sazby či časové odměny stanovené na delší období, zejména na jeden měsíc.

Odměna zohledňuje jednak míru a složitost poskytovaných právních služeb, jejich časovou náročnost, význam věci pro klienta, v neposlední řadě i míru odpovědnosti advokáta.

Advokátní kancelář je schopna v rozumné míře poskytovat právní služby i za ceny snížené, především těm osobám, které se nacházejí v mimořádné tíživé sociální a ekonomické situaci. Na placení takto snížené odměny se mohou podílet i některé neziskové a nevládní organizace, které disponují zdroji, jež jsou pro tyto účely určeny. Můžeme Vám o nich poskytnout některé informace, stejně tak jako o pojištění právní ochrany. Spolupracujeme s pojišťovnou D.A.S. a.s. Praha.

Těm, kteří nemohou náklady řízení před soudy, či státními orgány hradit, tyto náklady poskytuje stát. Jedná se jak o trestní řízení (§ 33/2; § 51a; §151 - § 156 tr.ř.), tak o řízení civilní (§ 30; § 137 - § 151a o.s.ř.).

V případě mimořádné právní či skutkové náročnosti věci, či při použití cizí řeči, respektive práva, požadujeme odměnu zvýšenou. O tom se však vždy s klientem dohodneme předem.

Jednorázové právní služby, především porady poskytované v advokátní kanceláři, se platí ihned po poskytnutí služby. Jsou účtovány podle základní hodinové sazby a účtují se za každou započatou čtvrthodinu.

Při dlouhodoběji poskytovaných právních službách s Vámi vždy na jejich počátku dohodneme náš honorář. Jejich vyúčtování probíhá podle povahy věci. Při jednorázovém zastoupení zpravidla po jejím skončení, při dlouhodobém zastoupení zpravidla měsíčně. Vedle odměny požadujeme i náhradu některých hotových nákladů. Do hodinové sazby, respektive časové odměny jsou vedle činnosti kanceláře zahrnuty též místní dopravné, místní hovorné a vnitrostátní poštovné.

K odměně za poskytované právní služby a za náklady zastoupení Vám účtujeme 21 % DPH.

Při dlouhodobějších zastoupeních, zejména tam, kde je potřeba platit předem soudní poplatky (549/1991 Sb.) či jiné hotové výdaje, po Vás budeme požadovat složení zálohy. Při jakýchkoliv finančních plněních ve prospěch naší kanceláře, při zálohách a při vyúčtováních obdržíte od nás daňový doklad.